سوابق آموزشی

سوابق آموزشی

تدریس در دانشگاه تهران عملیات نقشه برداری (دانشکده مهندسی عمران) عملیات نقشه برداری مسیر (دانشکده مهندسی نقشه برداری) همکاری در پروژه راهسازی (دانشکده مهندسی نقشه برداری) نقشه برداری و عملیات (دانشکده مهندسی نقشه برداری) نقشه بردای (دانشکده مهندسی معدن)   تدریس در دانشگاه بیرجند نقشه برداری و عملیات (گروه مهندسی عمران) مبانی GIS (گروه مهندسی عمران) فتوگرامتری (گروه مهندسی عمران) …

بیشتر بخوانید »